Monday 7 March 2022

NAMES OF ANIMALS IN YORUBA AND ENGLISH

Aaka = Hedgehog

Àgbọ̀nrín = Deer

Agẹmọ, ògà = Chameleon

Àgódóńgbò = Colt

Àgùnfọn = Giraffe

Àkekè = Scorpion

Àkókó = Wood pecker

Akò = Grey Heron

Àparò = Bushfowl

Àwòdì, Àṣá = Kite

Ẹfọ̀n = Buffalo

Ẹ̀ga = Weaver

Erè, Òjòlá = Python

Erin = Elephant

Erinmi = Hippopotamus

Ẹtà = civet cat

Ẹtù, Awó = Guinea fowl

Etu, Èsúró = Duiker

Ewúrẹ́ = Goat

Ràkúnmí = camel

Ìbákà = Canary bird

Ìgalà = Bushbuck

Ìjàpá, Ahun, Alábahun = Tortoise

Ìnọ̀kí = Baboon or Mandrill 

Ìràwò = Beetle

Kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ = Fox

Kìnìún = Lion

lámilámi = Dragonfly

Ọ̀fàfà = Tree hyrax

Ọ̀bọ = Monkey

Ológbò = Cat

Ọmọ-ńlé = Gecko Lizard/Wall gecko.

Òtòlò = Waterbuck

Òwìwí = Owl

Ọ̀yà = cane Rat/Grasscutter

Pẹ́pẹ́yẹ = Duck

Yànmùyánmú, ẹ̀fọn = Mosquito

Eranko bí ìmàdò/Àgbánréré = Rhinoceros

Ẹkùn/Ògìdán = Tiger

Àmọ̀tẹ́kùn = Leopard

Erinmi/Erinmilókun = Hippopotamus

Ìmàdò = Wild boar

Ìkokò = Hyena/Hyaena

Kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ = Donkey

Kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ abìlà = Zebra

Ìjímèrè = Brown Monkey

Egbin/Ẹtu/Olube/Èsúró = Antelope

Ọ̀wàwà = Cheetah

Ọṣà = Chimpanzee

Ọká = Gabon viper

Sèbé = Cobra

Awọ́nríwọ́n = Alligator

Àléégbà = Monitor Lizard

Igún, Gúnnugún, Gúrugú = Vulture

Ológìrì = Palm bird

Àrígiṣẹ́gi = Wood- Carrier

Ọ̀kín = Peacock

Ọ̀kẹ́rẹ́ = Squirrel

Òkété = Pouch Rat

Èdú = Wild Goat

Àkúrákudà = Shark

Ekòló = Earthworm

Ẹyẹ-Orin = Songbird

Àparò = Partridge

Ìbákàsìẹ́ = Ass

Ẹyẹ-Ofu = Pelican

Ọsìn = Water Bird

Yanja-yanja = Sea Bird

Àdàbà = Dove

Paramọ́lẹ̀ = Viper

Pẹju-pẹju = Seagulls

Sọmídọlọ́tí/Olóyọ́ = Yellow-haired Monkey

Ẹyẹ-Iwo = Raven

Ìṣáwùrú = Fresh-water Snail

Ìgbín/Aginniṣọ = Snail

Ẹdun = Ape

Aláǹgba = Lizard

Alakasa = Lobster

Erè = African rock python

Ẹlẹ́dẹ̀-Igbó = Boar

Elégbèdè = Chimpanzee

Ojòlá = African rock Python

Kọ̀ǹkọ́ = frog

Ọ̀pọ̀lọ́ = Toad

Eégbọn = Tick/flee

Akàn = Crab

Oriri = Wild pigeon

Òòrẹ̀, Èèrẹ̀, Òjìgbọ̀n = Porcupine

Tanpẹ́pẹ́ = Blank-ants

Ọ̀kùnrùn = Millipede

Ajá-Ọdẹ = Hound

Lékeléke = Cattle-egret

Ọgòǹgò = Ostrich

Ikán, Ìkamùdù = White ant/Termite

Idi = Eagle

Oyin = Bee

Eṣinṣin/Eṣin = Housefly

Kòkòrò-Ojúọtí = Gnats

Ẹ̀lírí = Mouse

Abóníléjọpọ́n = Red-ants

Iná-Orí = Lice

Ìdun = Bedbugs

Alápàńdẹ̀dẹ̀ = Swallow

Irù, Eṣinṣin-ńlá = Gadfly

Akátá/Ajáko = Jackal

Ọ̀ọ̀nì = Crocodile

Eja-odò = Jelly fish

Àfèrègbèjò/ Àfè-ìmọ̀jò = A species of rat

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...