Tuesday 23 August 2022

ODU IFA OTURA

Looking at the Odù, Òtúrá Ọ̀wọ̀nrín/Òtúrá Ìmẹ́lẹ́/Òtúrá Alákétu cast for today's Ọ̀sẹ̀ Ifá, I can say that good Babalawo/Ifa Priests/Orisa Priests and Priestesses shouldn't mind what they call us. The ignorants think we don't do anything but sit at home waiting for goodness. Yes we are, thanks to Olódùmarè and Ifá.

Ọ̀nà tó tàrà mọyà

Adífá fún Ìmẹ́lẹ́ Olúfẹ̀ mẹ́tẹ̀ta

Ìmẹ́lẹ́ jí ìmẹ́lẹ́ ń lówó

Èròpo èrò ọ̀fà ẹ wá wo iṣẹ́ ìmẹ́lẹ́ ń ṣe

Ìmẹ́lẹ́ jí ìmẹ́lẹ́ ńní ire gbogbo

Èròpo èrò ọ̀fà ẹ wá wo iṣẹ́ ìmẹ́lẹ́ nse

Ọ̀nà tó tàrà mọyà (Name of sage)

Cast divination for 3 lazy Priests of Olúfẹ̀(King)

The lazy wakes up, the lazy is blessed with money

People of Òpo and Ọ̀fà, representing the world

Come and see the work the lazy is doing

The lazy wakes up, the lazy is blessed with all good things of life. 

People of Òpo and Ọ̀fà, representing the world

Come and see the work the lazy is doing.

Yes Olódùmarè has made our services to mankind easy. Here referring to proficient Babalawos who have studied well and enjoying the fruits of their labour and not those who want to reap where they never so, the liars and fraudsters.

Stay blessed.

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...