Tuesday 21 June 2022

In Yoruba, The seven days are

Ọjọ́-Àìkú (Sunday), Ọjọ́-Ajé (Monday), O̩jọ́-Ìṣẹ́gun (Tuesday), Ọjọ́rú (Wednesday), Ọjọ́bo̩ (Thursday), Ọjọ́-E̩tì (Friday) and O̩jọ́-Àbamé̩ta (Saturday).

Time (Ìgbà, àsìkò, àkókò) is measured in ìṣẹ́jú-àáyá (seconds), ìṣẹ́jú (minutes), wákàtì (hours), ọjọ́ (days), o̩sẹ̀ (weeks), oṣù (months) and ọdún (years).

There are 60 seconds (ìṣẹ́jú-àáyá ọgọ́ta) in 1 minute (ìṣẹ́jú kan); 60 minutes (ìṣẹ́jú ọgọ́ta) in 1 hour (wákàtì kan); 24 hours (wákàtì mẹ́rinlélógún) in 1 day (ọjọ́ kan); 7 days (ọjọ́ méje) in 1 week (ọsẹ̀ kan); 4 or 5 weeks (ọsẹ̀ mẹ́rin tàbí máàrùn-ún) in one month (oṣù kan); 52 weeks (ọsẹ̀ méjìléláàádọ́ta), 12 months (oṣù méjìlá), and 365 days (ọjọ́ mẹ́rindínláàádọ́rinlélọ́ọ̀ọ́dúnrún) in 1 year (ọdún kan).

ỌSẸ̀ in Yoruba calendar Day 

Ọjọ́-Àìkú (Day of Immortality) Sunday

Ọjọ́-Ajé (Day of Economic Enterprise) Monday

Ọjọ́-Ìṣégun (Day of Victory) Tuesday

Ọjọ́rú (Day of Confusion & Disruption) Wednesday

Ọjọ́bọ̀ (Day of Arrival) Thursday

O̩jó̩-Ẹtì (Day of Postponement & Delay) Friday

Ọjọ́-Àbámẹ́ta (Day of the Three Suggestions) Saturday

Oṣù in Yoruba calendar Months

Òkúdù - June

Agẹmọ (Month of the Chameleon)- July

Ògún (Month of the òrìṣà Ògún) - August

Ọwẹ́wẹ̀ September

Ọ̀wàrà or Ọ̀wàwà (Month of the Cheetah)- October

Belu November

Ọ̀pẹ (Month of the Palm Tree) - December

Ṣẹrẹ January

Èrèlé (Month of Blessings of the Home) - February

Ẹrẹ́nà March

Igbe (Month of Proclamation) -April

Èbìbí (Month of Request & Petition) -May

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...