Sunday 25 June 2023

Odù Ifá Ogbè Atẹ̀

Looking at the Odù, Ogbè Atẹ̀, cast for today's Ọ̀sẹ̀ Ifá, I can boldly say as follows:-

Nígbàtí àwọn aláwọ̀ funfun ńgbá Ifá mú 

Kíni ẹ̀yin aláwọ̀ dúdú ńṣe?

When the whites are embracing Ifá

What are Adúláwọ̀ (blacks) waiting for?

My people, Ifá has captured the world. 

I am not surprised when Ifá says in  Ogbè Atẹ̀ as follows :-

Ajé ire làá pè l'ówó 

Ìmọ̀ràn ìlẹ̀kẹ̀ làá pè l'ókùn

Àgbàdo gbọ́fá àgbàdo ò gbọ́fá 

Kò jẹ́ f'ìrùkẹ̀rẹ̀ s'ọ́wọ́ ọmọ ẹlòmíì 

Tó bá jí á fi lé ọmọ rẹ̀ téteté kiri oko 

Adífá fún Ọ̀kànlénírínwó Irúnmọlẹ̀ 

Tí wọ́n ń lọ rèé ṣ'ọkọ Ayé rèé 

Adífá fun Ọ̀rúnmìlà tí ń lọ rèé ṣ'ọkọ Ayé rèé 

Ọ̀rúnmìlà nìkan ní ń bẹ lẹ́yìn tí ńṣẹbọ

Èé e èyí àrà 

Ifá ńgbayé lọ ọ̀gbẹ̀rì ò mọ̀ 

TRANSLATION:

Good fortune is money 

Combination of beads is treasure 

Whether the corn is knowledgeable in Ifa or not

Horse tail will never be handed over to another child

But given to the biological child

Cast divination for 401 divinities

When attempting to marry Ayé rèé (the mother Earth)

Cast divination for Ọ̀rúnmìlà also planning to marry Ayé rèé (the mother Earth)

Only Ọ̀rúnmìlà complied with the injunction of sacrifice 

Oh, this is wonderful, Ifa captures the world,  the ignoramus is surprised.

Stay blessed.

From Araba of Oworosoki Land

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...