Sunday 12 February 2023

The day Ọ̀rúnmìlà divined for the Europeans (Òyìnbó)

As chanted by Àràbà Yẹmi Ẹlẹbuibọn in Odù Ifá Ọ̀wọ́nrínṣogbè (see video link below from 23:10 - 24:24).

Ifà said the Europeans would be building edifices, ships, cars, aeroplanes etc and performing wonders.

K’Eṣu gbà, k’ẹbọ ó dà f'ẹlẹ́bọ

A dífá f’èèbó

Ọmọ atukọ̀lọ́kọ̀

Ọmọ a gbẹ́ rebete lérí rekete...

Ọ̀rúnmìlà ló dá Ifá fún àwọn òyìnbó

Gbogbo nkan t'áwọn óò ma ṣe, kó máa jọ aráyé lójú

Ó ní kí àwọn òyìnbó lọ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹyẹlé,

Ki wọ́n ní ògbúdù aṣọ funfun

Ó sì ṣe Ifá fún wọn

Pé àrà tó bá wù wọ́n ni wọn óò máa dá , aráyé ò sì ní rí ìdí wọn

Ó ní kí wọn ní obẹ̀ ọ̀rúnlá, kí wọ́n fi bọ ikin

Wọn sì ṣe bẹ...

Ó bá di tí àwọn òyìnbó bẹ̀rẹ̀ si dá’àrà

Wọ́n nkọle, wọ́n ńgbẹ́ rebete lérí rebete

Wọ́n ṣ’ọkọ̀ ojú omi, wọ́n ṣe ọkọ̀ ilẹ̀ẹ́lẹ̀

Wọ́n ṣe ọkọ̀ tí nfò lókè

Oríṣiríṣi àrà ni àwọn òyìnbó ńdá

Àwọn náà nyin Awo, Awo wọn náà nyin Ifá...

Ó ní k’Èṣù gbà, k’ẹbọ ó dà f'ẹ́lẹ́bọ

A dífá f’èèbó

Ọmọ atukọ̀lọ́kọ̀

Ọmọ a gbẹ́ rebete leri rebete

Ìgbà Ọ̀rúnmìlà fọ̀hún lá’jẹ kà

K’Èṣù gbà, k’ẹbọ o da fun ẹlẹ́bọ.

Source: https://youtu.be/BFk8a5F8Apw

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...